Söndagen den 10 december 2023

Stadgar

 

§ 1

Hjulsta Båtklubb är en sammanslutning av båtägare som arrenderar mark av Alf Insulander enligt särskilt kontrakt. Marken är belägen vid Hjulstabrons norra fäste i Uppland. Klubben har där anlagt och driver en småbåtshamn med bryggor och ytor för vinteruppläggning av Klubbmedlemmarnas båtar.


 

§ 2

Klubben består av de fysiska personer som, efter beslut av styrelsen, har upptagits som medlemmar enligt dessa stadgar. Medlem disponerar en båtplats. Båtplatsen får inte hyras ut i andra hand utan styrelsens godkännande. Det åligger medlem att verka för klubbens bästa och rätta sig efter klubbens föreskrifter, regler och styrelsens anvisningar. Medlem som visat sig motverka klubbens ändamål eller skadar dess intressen kan på styrelsens förslag, vid ordinarie årsmöte, uteslutas. Utesluten medlem mister sin rätt till båtplats. Styrelsen kan ge tillstånd till max 10 båtägare att utnyttja rampen för sjösättning och upptagning mot en avgift som styrelsen fastställer. Dessa båtägare är ej medlemmar i klubben.


 

§ 3

Klubbens beslutande organ är ÅRSMÖTET och STYRELSEN. Ordinarie årsmöte skall hållas en gång per år senast sista februari.

Dagordning enligt bilaga 1.

Kallelse till årsmötet skall ske med information om tid och plats på Båtklubbens hemsida hjulstabatklubb.se samt på Facebook med samma namn. Beslut av större ekonomisk eller principiell natur, eller rörande enskild medlem skall fattas av årsmötet eller extra möte. Beslut om ändring av stadgarna fattas med 2/3 majoritet av närvarande medlemmar. Övriga beslut fattas med enkel majoritet. Styrelsen sköter och ansvarar för klubbens löpande förvaltning. Klubbens styrelse skall bestå av tre ledamöter (ordförande, sekreterare och kassör). Styrelseledamöterna skall vara medlemmar i klubben och väljs på årsmötet skiftesvis på två år.


 

§ 4

Klubbens firma tecknas av styrelsen eller av den (de) som styrelsen skriftligen har delegerat till.


 

§ 5

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår är 0101-1231


 

§ 6

Båtplatsavgift gäller per kalenderår och fastställs på årsmöte för innevarande år. Båtplatsavgiften skall betalas senast den 31 mars. Om avgiften inte är betald till detta datum anses medlemmen ha utträtt ur klubben och mister därmed sin rätt till båtplats.


 

§ 7

Klubben ansvarar icke för skador som kan uppstå på medlems egendom, ej heller för personskador som inträffar inom klubbens område. Det åligger medlem att förtöja båt på sådant sätt att skada ej uppkommer på bryggor eller andras båtar. Ett absolut krav är att båt är förtöjd med fjäder i både för och akter. Om båt p.g.a. dålig förtöjning sliter sig eller riskerar att skada annans egendom har medlem rätt att ingripa för att minska skaderisken. Den som ingriper har rätt att kräva ersättning av båtägare med 300 kr på dagtid och 500 kr nattetid. Båtägare som flera gånger (tre), trots uppmaning från styrelsen, inte förtöjt sin båt på ett tillfredsställande sätt kan efter styrelsebeslut uteslutas ur klubben och därmed mista sin båtplats.


 

§ 8

Medlem som utträtt eller uteslutits ur klubben skall snarast avlägsna båt och annat material från klubbens område. Om detta ej sker har styrelsen rätt, att efter skriftligt meddelande, forsla bort detta på medlemmens bekostnad.


 

§ 9

Förslag till ändringar av stadgarna skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före ordinarie årsmöte.