Onsdagen den 28 februari 2024

Publicerad 2023-09-30

Avfall??

Vad gör jag med mitt avfall? Och vad menas med biocidfärg?

Avfall och avfallshanteringsplan Hjulsta Båtklubb 

 Vad gör jag av mitt avfall? 

I vår klubb värnar Vi om varandra och om vår miljö. Klubben har skaffat ett abonnemang hos Vafab Mijlö eftersom Enköpings Kommun har fått nya regler kring avfall och hantering kring detta. Vid sandlådan till höger om rampen finns 2 kärl - 1 för Restavfall och 1 för Matavfall  Tömning sker varannan vecka. 

Har du frågor eller tankar? Kontakta Anna-Sofia eller Patrick - och kom ihåg att vi har en ny mail...

hjulstabatklubbenkoping@gmail.com

Eftersom klubben saknar rinnande vatten och elektricitet är underhåll som kräver detta förbjudet.  

Med avfall räknas bland annat 

Plast 

Papper 

Glas 

Metall 

samt matavfall efter matsäck

Vi har också på anmodan skaffat ett konto hos Vafab Miljö för hämtning av Farligt avfall - 

Farligt avfall såsom batterier och oljerester i originalförpackning skall lämnas i kärlet i Boden och medlem skall skyndsamt kontakta ordförande Anna-Sofia Andersson som i sin tur beställer hämtning på rätt fraktion och mängd. 

Bottenfärg med biocider 

I Mälaren är bottenfärg med biocider förbjudet. På Hjulsta båtklubb betyder det att inga båtar med biocider är tillåtna. Är Du osäker på om din båt har detta skall Du skyndsamt skicka in prov via avskrapning. Detta bekostas av enskild medlem och mer info finns på kemiskanalys.se 

Generellt används detta för att motverka påväxt av alger och snäckor - det finns biocidfria färger att tillgå vilket är att föredra.  

Styrelsen kan med yrkeskunnig person komma att kontrollera detta vid anmodan eller misstanke. 

Är du intresserad av att läsa vår avfallshanteringsplan kommer den finnas tillgänglig på hemsidan så fort den blivit godkänd av Enköping Kommun.